Adoracja Naj¶wiêtszego Sakramentu"Przysz³am dla Jezusa,po to, by¶my chwalili Go razem, Ja, wy i ca³y ¶wiat. Ludzie ju¿ nie chwal± Jezusa, ¶wiat my¶li, ¿e jest bez Niego szczê¶liwy, i w³a¶nie dlatego Ja, Jego Matka, przysz³am powiedzieæ wam: Niech bêdzie pochwalony Jezus! Zbawienie jest w Nim i tylko w Nim. Nie mo¿ecie o Nim zapomnieæ. Powróæcie do Niego !"

Chcesz dobrze pielgrzymowaæ ?

Chcesz dobrze odpocz±æ i zwiedzaæ ?

Szukasz pokoju serca i uzdrowienia ?

S³u¿ymy pomoc± - zapraszamy - jed¼ z nami !!!